Retorik i skolan - mera tyngd i Lgr11

I en studie från Göteborgs Universitet ("Retorik i skolan" av Lisa Arvidsson & Lisa Trané, 2011) framgår att majoriteten av lärarna är osäkra på sitt uppdrag när det gäller retorik, och vad det innefattar i Lgr11. 

DSC_0314.jpg

Just det är inget konstigt i sig men är du intresserad av retorik, retorik i skolan och demokrati - läs vidare!

Studien visar att retorikundervisningen oftast består av redovisningar eller att eleverna ska samtala med varandra. Ganska skralt med andra ord.

Ingen av lärarna i studien har någon utbildning i retorik och i hur man kan/bör undervisa i t.ex. att disponera ett anförande, eller hur man kan bygga en argumentation, eller hur man kritiskt kan granska argumentation, aktivt lyssna eller använda sin kropp, sin röst och sina ordval för att nå fram med sitt budskap. 

Dock kräver läroplanen att lärarna ska utvärdera och även betygsätta eleverna i retorikkunskaper. Retorik i Lgr11 beskrivs bl a som tala, lyssna, samtala, argumentera, muntliga presentationer och kroppsspråk.

Svaren från lärarna i den här studien visar att de förutsätter att eleverna ska kunna det av sig själva trots avsaknad av undervisning! Tänk så tokigt det kan bli!

Alla intervjuade lärare ställde sig positiva till fortbildning i retorik samt samarbete mellan lärarna och ämnena för att skapa en god retorikundervisning.

Jag önskar att alla lärare fick utbildning i retorik och alla elever en god retorikundervisning!

För kännedom: Undertecknad är använd som sakkunnig i retorik i studien. 

- Gunlög